Velkommen til Haderslev Realskoles Skolefritidsordning

Haderslev Realskole arbejder under fælles rammer og værdier med skolen. SFO’en har udarbejdet et værdigrundlag, som udover skolens værdigrundlag, udgør SFO’ens indhold og fokus.

Det helt overordnede mål for SFO’ens virke er, at styrke børnenes kreative-, fysiske- og sociale/personlige udvikling, igennem SFO’en forskelligartede aktiviteter og fællesskaber.

Vores pædagogik bygger på at barnets udvikling og læring sker hele tiden, og at barnet er medskaber heraf. Pædagogerne arbejder for at give det enkelte barn og gruppen, en god, udviklende og indholdsrig hverdag. I praksis tager vi udgangspunkt i leg, dialog og skabende virksomhed.

Vi synes det er værdifuldt for barnet

Vi synes, at det er værdifuldt, at børnene bliver en del af et fællesskab.

Derfor vil vi

– sætter fokus på børnenes udvikling af forståelse for andres ønsker og behov, samt respekt for fællesskabet.

– er med til at synliggøre barnets styrker både for det selv og for andre, så de kan blive attraktive for hinanden

– hjælper barnet til at skabe et socialt netværk.

Hvad gør vi konkret?

Vi skaber frirum til leg og til at knytte venskaber.

Vi laver gruppe aktiviteter, store og små, på tværs af alder og køn, men til tider også alders- og kønsopdelte.

Vi bestemmer, at børnene nogle gange skal deltage i en bestemt aktivitet, for at være en del af en bestemt gruppe.

I konfliktsituationer arbejder vi ud fra at give børnene – via dialog – følelsen af, at deres væremåde er meget vigtig i resultatet.

I konfliktsituationer, giver vi rum til dialog mellem børnene.

I samarbejde med forældrene hjælper vi med at arrangere legeaftaler.

Vi synes, at det er værdifuldt, at børnene oplever tryghed.

Derfor vil vi

– tager udgangspunkt i det enkelte barn, ved at få kendskab til og vise interesse for barnet og dets verden

– møder barnet med engagement, troværdighed og respekt

– skaber et tæt forældresamarbejde, gennem mødet og dialogen

– have et tæt samarbejde med undervisningsdelen

Hvad gør vi konkret?

Kontaktpædagogen tager ansvar for at have en tæt kontakt med barnet.

Nye børn modtages af kontaktpædagogen, der er fritstillet til at hjælpe barnet i den første tid.

Én voksen kan godt være sammen med få børn.

Vi giver plads til samtale mellem barn og voksen.

Vi tager os tid til forældresnak og skaber arrangementer for hele familien.

Vi medvirker ved samarbejdsmøder, eller i teamets forberedelse hertil.

Kontaktpædagogen er en del af klasseteamet.

Vi synes, at det er værdifuldt at sikre barnet medbestemmelse

Vi

– inddrager børnene i planlægningen af deres børneliv i SFO.

– tager ofte udgangspunkt i aktiviteter igangsat af børnene.

– skaber børnedemokrati.

Hvad gør vi konkret?

Vi tager udgangspunkt i det, der optager børnene, og hvad de ønsker at lave.

Vi lader børnene vælge til og fra.

Vi inddrager børnene i beslutninger der vedrører deres dagligdag i SFO.

Vi gør meget ud af at have få regler og tager i stedet udgangspunkt i det enkelte barn og i den enkelte situation.

Vi synes, at det er værdifuldt, at barnet udfordres alsidigt

Vi

– udvikler og fremmer, gennem hverdagens aktiviteter, børnenes nysgerrighed, fantasi og kreative kompetencer.

– stiller krav og udfordringer efter børnenes individuelle kompetencer.

– skaber rum for selviscenesættelse.

Hvad gør vi konkret?

Vi laver mange forskellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes interesser og kompetencer.

Vi forsøger at finde aktiviteter, der udfordrer alsidigt. Eksempelvis madlavning, bål og friluftsliv, leg, gymnastiksal, sløjd, hobbyaktiviteter, cykelture, dans, drama og computer.

Vi giver mulighed for at stimulere deres nysgerrighed og for at eksperimentere, ved at lade materialerne være let tilgængelige.

Vi forsøger at finde en balance mellem tid med og uden aktiviteter, tid med og uden voksne.