Årets gang i 9.kl.

9. klasse er et travlt og begivenhedsrigt skoleår. Et år, der er præget af skolerejse, de afsluttende prøver og af beslutningen om, hvad eleverne skal efter 9. klasse. Her følger en beskrivelse af årets gang:

August
Vi har tradition for, at skolelederen byder alle eleverne fra 1. til 10. årgang velkommen første skoledag. Først samles alle elever og interesserede forældre i skolegården. Herefter er der velkomst og fællessang i den gamle sal.

September
Venskabsklassedagen er dagen, hvor de yngste og ældste klasser blandes to og to og tilbringer en hyggelig formiddag med leg og aktiviteter med det formål at samle eleverne på tværs af klasser, alder og køn.
Alle 9. klasser tager på skolerejse i september måned. Mange vælger en tur til det tjekkiske paradis med spændende fritidsaktiviteter og afslutter turen med at besøge Prag. Andre vælger at besøge en hovedstad, tage på kanalrundfart i Holland, eller endelig er der nogle, der tager til Norge for at stå på ski. Lærere og elever vælger i fællesskab deres rejsemål.

Oktober
I uge 43 er det obligatorisk med erhvervspraktik. Dette skal medvirke til at kvalificere elevernes forudsætninger i forhold til valg af uddannelse og job. Forløbet har til formål at øge elevernes perspektiver på, viden om og erfaringer med, hvad job indebærer og giver muligheder for. Skolen inviterer til samarbejdsmøder to gange i løbet af skoleåret, i efteråret og igen i januar-februar. Et af fokuspunkterne er uddannelsesparathed og valg af ungdomsuddannelse, se mere under februar-marts.

November
Sidst på efteråret er der projektuge, hvor eleverne individuelt eller i grupper arbejder en uge med et emne, som de skal bearbejde grundigt og ved ugens slutning fremlægge for klassekammeraterne og lærerne. Projektopgaven bliver bedømt med en karakter, som bliver påført det endelige prøvebevis.

December
Op til jul afholdes den traditionsrige volleyballturnering, hvor hver klasse deltager med et drenge- og et pigehold. Vinderen af elevernes indbyrdes  turnering spiller på den næstsidste skoledag før jul den afgørende kamp mod lærerne. En begivenhed, der altid er stor opmærksomhed omkring. Kan eleverne slå lærerne netop i år? Den sidste dag inden juleferien mødes man i klasserne til en times julehygge. Herefter er alle skolens elever til julegudstjeneste i Haderslev Domkirke med musikalske indslag fra skolens forskellige kor og orkester. Forældre er velkomne til at deltage.

Januar
For 9. årgang byder januar på skriftlige terminsprøver. Terminsprøverne giver eleverne mulighed for i praksis at erfare, hvordan de skriftlige prøver afvikles, ligesom de får mulighed for at afprøve deres viden og færdigheder. Der afvikles terminsprøver i alle skriftlige fag inklusive udtræksfag.

Februar-marts
Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes  med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. De elever, der ikke bliver erklæret uddannelsesparate, bliver tilbudt særlig hjælp og støtte, dels i form af samtaler med uddannelsesvejlederen, dels i form at lektiehjælp og evt. ekstra undervisning. Alle elever skal tilmeldes en ungdomsuddannelse. En af mulighederne er Haderslev Realskoles 10. klasse.
Tilmelding til ungdomsuddannelse skal være foretaget senest den 1. marts.

Maj-juni
Foråret er præget af stor faglighed, som kulminerer med de skriftlige prøver i maj måned og derefter de mundtlige prøver frem mod sommerferien. Eleverne får læseferie fra sidst i maj, og de bliver klædt godt på til de forestående prøver med diverse vejledninger til de forskellige prøvefag samt hjælp til tilrettelæggelse af læseplan.

Juni
Som afslutning på skoleåret inviteres alle afgående elever og deres forældre til translokationen, hvor skolens leder og lærere holder taler for eleverne, og hvor eleverne får overrakt deres prøvebeviser. Vi slutter af klassevis med et let traktement i de enkelte klassers lokale.