Vedtægter for den selvejende institution Haderslev Realskole

§ 1
Haderslev Realskole, der begyndte sin virksomhed i 1944, er fra d. 1. januar 1991 en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution, oprettet af Gunnar Jørgensen og Tove Holbech’s Fond. Skolens
adresse er Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev, og skolen har hjemsted i Haderslev Kommune.

Skolens CVR-nummer er 1547 1484.

§ 2
Skolens formål er at drive en fri grundskole, samt mulighed for tilhørende 10. klasse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skolen vil endvidere arbejde for
– at børn, forældre og skolens medarbejdere oplever en harmonisk dagligdag i trivsel og tryghed.

Det forventes, at alle parter deltager med de nødvendige ressourcer.
– at enhver elev såvel fagligt som socialt får den optimale start på sit voksenliv.
– at skolens undervisning og hele dagligliv bygger på åndsfrihed, demokrati og frihed under ansvar.

§ 3
Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, på grundlag af egendækning, for eksempel skolepenge for elever og ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre.
Skolens midler kan alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og vil i passende omfang efter bestyrelsens skøn være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, for eksempel til forbedring af undervisningsmateriel, til byggefor-anstaltninger, udvidelser og lignende.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelser herom i lov om friskoler og private grundskoler mv.
Anbringelse af likvide midler må ikke ske på konti mv., som andre end skolen har rådighed over.

§ 4
1.
Skolens generalforsamling består af forældrekredsen og skolekredsen. To forældrerepræsentanter vælges dog alene af og blandt alle forældrene.

Skolekredsen består af:
a: Forældrekredsen, som er de personer, der har forældremyndigheden over elever i skolen, eller som har eleverne i pleje.
b: Fastansatte ved skolen.

Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jfr. Lovens § 38.
Der kan ikke optages andre i skolekredsen end de ovenfor anførte.

2.
Medlemmer af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser og kan ikke få andel i institutionens midler, herunder i eventuelle overskud.

3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen fastsætter retningslinjer for eget tilsyn og vælger tilsynsform i henhold til gældende tilsynsregler i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes på skolen hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes på foranledning af skolebestyrelsens formand ved annoncering i den lokale presse og ved skriftlig meddelelse til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolens leder aflægger beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af tilsynsfører (hvert andet år).
8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når der fremsættes begæring herom fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller fra mindst 1/5 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

§ 7
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – såfremt blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Om vedtægtsændringer gælder dog bestemmelserne i § 18.

Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Hvert fremmødt medlem af forældrekredsen og skolekredsen har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen.

§ 8
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som alle er medlemmer af forældrekredsen, og som alle skal have børn i skolen på valgtidspunktet. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, selv om de har børn i skolen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen på en ordinær generalforsamling således, at der afgår henholdsvis 2, 2 og 3 årligt. Genvalg kan finde sted. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på særskilt indkaldt møde, hvor alene forældrekredsen kan vælge de 2 forældrerepræsentanter.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke afsættes i en funktionsperiode, dog undtaget ved generel inhabilitet.

Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen, der ligeledes begge skal være forældre til elever på skolen. Genvalg kan finde sted. Forældrene vælger 2 suppleanter, der automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere af de af forældrene valgte bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke oppebære vederlag for deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer er ved udøvelse af bestyrelseshvervet uafhængige og er således ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, ikke ude af rådighed over eget bo samt være registreret i Det Centrale Personregister med bopæl i Danmark.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 9
Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, dvs. skolens leder og souschef/viceinspektør, samt en eller flere repræsentanter for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, der vælges af bestyrelsens midte, og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Formanden indkalder mødedeltagerne og meddeler dagsorden. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Indkaldelsen bør ske med mindst 1 uges varsel. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutninger protokolleres. Protokollen underskrives af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.

Konstateret inhabilitet indføres i protokollen.

§ 11
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt personligt frem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dersom mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal sagen behandles på et nyt bestyrelsesmøde, der afholdes inden 8 dage.

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. For bestyrelsen gælder forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Et bestyrelsesmedlem må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, såfremt medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. lovens § 5 stk. 10 og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler. I tilfælde af varig udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt vælges nyt bestyrelsesmedlem for resten af funktionsperioden af generalforsamlingen.

§ 12
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og har det fulde økonomiske og juridiske ansvar for skolens drift og ledelse, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med reglerne i skolens vedtægter og i de om friskoler og private grundskoler m.v. gældende love og andre bestemmelser.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

§ 13
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

Herudover foretager skolens bestyrelse ansættelse og afskedigelse af andet fastansat personale efter indstilling fra skolens leder, jfr. § 14.

Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetaling for SFO samt træffer bestemmelse om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

§ 14
Skolens leder har det fulde ansvar for institutionens daglige pædagogiske ledelse over for såvel bestyrelsen som Undervisningsministeriet og skal med hensyn til prøveret være godkendt af
Ministeriet.

Den enkelte lærer tilrettelægger den daglige undervisning under ansvar over for skolens leder og skolens formål. Skolens leder skal formidle samarbejdet med skolens bestyrelse, lærerråd og
elevråd.

Skolens leder forestår i øvrigt skolens daglige drift og træffer alle hermed forbundne dispositioner inden for skolens budget og har herunder ansvaret for den daglige bogføring og løbende orientering til bestyrelsen om skolens økonomi.
Skolens leder foretager indstilling til bestyrelsen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens faste personale. I forbindelse med ansættelser foretages indstillingen i samarbejde med et ansættelsesudvalg. Udvalgets sammensætning er nærmere beskrevet i skolens personalepolitik.

Lederen kan på egen hånd ansætte og afskedige vikarer og andet midlertidigt personale.

For skolens leder og andre ansatte ved skolen gælder forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 15
Institutionens regnskabsår følger statens kalenderår. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der for hvert regnskabsår udarbejdes et retvisende årsregnskab og status for institutionen i overensstemmelse med gældende regler. Regnskabet skal underkastes betryggende revision efter gældende regler og i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet herom til enhver tid fastsatte bestemmelser af en af bestyrelsen valgt revisor. Årsregnskabet og revisionen skal være afsluttet hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb og forelægges for den førstkommende generalforsamling til orientering.

Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der samtidig afgiver erklæring på tro og love om, at betingelserne for medlemskab er opfyldte. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre og fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 16
Skolens leder sørger for udarbejdelse af udkast til det årlige budget. Budgetterne vedtages af bestyrelsen, inden det nye regnskabsår begynder. Budgetudvalget deltager i udarbejdelsen af budgetforslag vedr. indkøb af undervisningsmidler, videreuddannelse og elevarrangementer.

§ 17
Institutionen forpligtes af formanden for bestyrelsen i forening med skolens leder eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Ved køb, salg, pantsætning og bortforpagtning af fast ejendom kræves dog underskrift af alle bestyrelsens medlemmer.

§ 18
Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af institutionens vedtægter. Forud for beslutning om vedtægts ændringer er bestyrelsen dog forpligtet til at indhente en udtalelse om den påtænkte
ændring fra generalforsamlingen. Vedtægts ændringerne er først gyldige, når de således ændrede vedtægter er underskrevet af bestyrelsen samt offentliggjort på skolens hjemmeside.

§ 19
Bestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af skolen. Såfremt forholdene bevirker, at institutionen ophører med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, nedlægges institutionen af bestyrelsen. Beslutning træffes når mindst 4 medlemmer har stemt for nedlæggelsen. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om at nedlægge institutionen og om fremgangsmåden ved nedlæggelsen. Ophører institutionen med sin virksomhed, har bestyrelsen pligt til straks at underrette Undervisningsministeriet samt hjemkommunerne til skolens elever. Endvidere skal forældrekredsen umiddelbart herefter orienteres om beslutningen og grundlaget herfor.

Underretningspligten overfor Undervisningsministeriet, hjemkommunerne til skolens elever og forældrekredsen gælder endvidere, såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelsen foretages efter gældende regler samt, at skolens
nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv. Det gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkning i disse bestående rettigheder.

Ovenstående vedtægt er godkendt på bestyrelsesmøde den 28. marts 2019