Skolens øverste ansvarlige organ er bestyrelsen, der er inddraget i et aktivt samarbejde omkring skolen.

Den daglige drift er overdraget til skolens ledelse, men det er bestyrelsen, der har det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling af forældrekredsen.

Bestyrelsens væsentligste arbejdsområder er:

  • at ansætte og afskedige skolens leder efter samråd med medarbejderne;
  • at ansætte og afskedige skolens faste medarbejdere efter indstilling fra skolens leder;
  • at afholde den årlige generalforsamling;
  • at afholde bestyrelsesmøder mindst tre gange årligt med deltagelse af skolens ledelse, lærerrådsformand og tillidsrepræsentant samt evt. et medlem fra elevrådet;
  • at lade udarbejde et driftsregnskab og status for hvert regnskabsår;
  • at vedtage budget udarbejdet af skolens leder i samarbejde med et budgetudvalg;
  • at være med til at formidle det nødvendige samarbejde mellem skole og hjem samt at holde sig løbende orienteret om skolens daglige virke.

Bliv en del af fællesskabet på Haderslev Realskole