Adfærd, Kontakt og Trivsel 

Det er vigtigt, at børn og unge trives og er glade for skolelivet. Glade og trygge børn og unge har lettere ved at være med fagligt og socialt i skolen. Er der børn, der mistrives, træder vores AKT-lærere til.

I trivselssamtaler hjælper de børnene med at finde de ressourcer frem, som de selv har. De får mod til at handle der, hvor de har mulighed for at ændre deres situation, og lærer at acceptere det, der ikke kan være anderledes. AKT-lærerne arbejder med trivselsgrupper, enkeltsamtaler med børn, sparring med lærere og pædagoger, og klasseindsatser. Såvel medarbejdere, som forældre og elever kan henvende sig til AKT-lærerne hvis de har spørgsmål til deres elevers/børns trivsel. AKT-lærerne vil i sin arbejdsgang på skolen, være synlig og tilgængelig for lærere og elever, med “base” i Trivselrummet.

 

Ordensregler

Skolen forventer, at alle elever optræder hensynsfuldt over for kammerater, lærere og øvrige ansatte. Ligeledes forventer vi, at eleverne færdes roligt og behersket på skolens område og viser omtanke, så bygninger og kammeraternes ejendele ikke udsættes for beskadigelse.

Vi forventer ligeledes, at eleverne opfører sig på en sådan måde, at vi som skole fortsat har mulighed for ture ud af huset. På ture, ekskursioner og skolerejser er eleverne ambassadører for skolen.

Alt i alt kan skolens ordensregler sammenfattes til: Vis hensyn og tal ordentligt!

Alkohol, rygning, brug af snus eller euforiserende stoffer er forbudt i skoletiden samt ved arrangementer i forbindelse med skolen. Det gælder også på rejser og ture samt ved klasse- og/eller forældre arrangementer på skolen.

 

Forældre henvendelser

Har forældre i en given situation behov for kontakt med skolen, har vi nedenstående retningslinjer, således at forældre altid har en kommunikationsvej til at få løst eventuelle udfordringer:

 1. Forældrene kontakter de(n) relevante lærer(e) og aftaler et møde. Her bestræber vi os på at finde den bedste løsning på udfordringen.
 2. Hvis det ikke lykkes på tilfredsstillende møde, kontaktes skolelederen, som vil tilstræbe at finde en tilfredsstillende løsning på udfordringen.
 3. Er der fortsat uløste udfordringer, kontaktes bestyrelsesformanden, som sammen med skolelederen og de øvrige involverede parter vil tilstræbe at finde en løsning. I sidste ende kan en eventuelt sag forelægges bestyrelsen.

Er der udfordringer, som kræver større fortrolighed, fx på grund af personfølsomme forhold, kan man vælge at henvende sig direkte til skolelederen.

 

Indsats møder

Hvis vi oplever, at et barn gennem sin adfærd eller verbalt giver os det indtryk, at han eller hun er i problemer af den ene eller den anden art, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe med at få tingene til at fungere. De givne familier får tilbud om – eller kan selv bede om – et eller flere indsatsmøder, hvor barnets vigtigste lærere sammen med familien samt evt. en eller flere eksterne ressourcepersoner (skolepsykolog, sundhedsplejerske, fysioterapeut eller lignende) sammen taler om og finder frem til den bedst mulige løsning. Disse samtaler holdes på et værdsættende grundlag med henblik på at skabe den bedst mulige fremtid for barnet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens leder eller til klasselæreren.

 

Kontaktmuligheder

Der foreligger en række muligheder for at opretholde en god kontakt mellem skolen og barnets hjem. Fra skolens side bestræber vi os på at holde denne kontakt så tæt og løbende som praktisk muligt.

Kontaktmulighederne er generelt inddelt således:

 • Klasseforældremøder
 • Samarbejdsmøder klassevis
 • Individuelt arrangerede samarbejdsmøder

Klasseforældremøder afholdes mindst en gang årligt, normalt i perioden august- november. Møderne finder sted på lærerværelset i tidsrummet kl. 19.00 – kl. 21.00, med mindre andet meddeles på mødeindbydelsen, der udsendes i god tid.

Der afholdes iøvrigt ikke sjældent supplerende klasseforældremøder i forbindelse med særlige arrangementer som f. eks lejrskoler.

I en del klasser har man på et klasseforældremøde oprettet klasseforældreråd, der styrker samarbejdet forældrene imellem. Skolen ser med stor glæde på disse initiativer.

Samarbejdsmøder afholdes i bh. klasse og i 2.-10. klasse normalt to gang om året. Ved samarbejdsmøderne inviteres forældre og elev til en samtale med klassens lærere om skolegangen med henblik på i fællesskab at skabe de bedst mulige rammer for elevens optimale udvikling og trivsel. I 9. og 10. kl. drøftes endvidere elevens fremtidsplaner for uddannelse. I 1. klasse arrangeres der efter aftale med forældrene et hjemmebesøg; desuden afholdes et samarbejdsmøde i foråret.

Også her vil der i god tid udgå en invitation fra skolen, med mulighed for at angive tidspunkter, der er belejlige.

Individuelt arrangerede samarbejdsmøder: Ud over de i vedtægterne fastlagte kontaktformer har skolen og bestyrelsen erfaring for, at der i årets løb kan opstå situationer, hvor der enten fra lærerens eller forældrenes side kan være behov for yderligere kontakt.

Fra lærernes side volder dette ingen problemer, idet de så vil kontakte forældrene direkte.

Forældrene kan have sværere ved at finde en kommunikationsvej, og da det altid vil være uheldigt, hvis der henligger uløste problemer, er bestyrelse, lærerråd og skoleledelse enige om, at følgende fremgangsmøde skal følges.

 1. Forældrene aftaler et møde med den/de implicerede lærere. På dette møde skal der søges en for alle parter tilfredsstillende løsning på problemet.
 2. Findes der ingen tilfredsstillende løsning, skal skolebestyreren som skolens pædagogisk ansvarlige kontaktes og have problemerne forelagt til behandling.
 3. Skulle der herefter stadig være uløste problemer, kontaktes bestyrelsens formand, som i samråd med skolebestyreren kan forelægge sagen for for bestyrelsen.

Har man personlige problemer vedrørende sit eget barn, er man frit stillet til at henvende sig direkte til skoleleder eller følge anvisningen ovenfor.

 

Kommunikation 

Dialogen mellem skole og hjem tager afsæt i skolens værdier om høj faglighed, respekt for den enkelte, det gode fællesskab samt det brede og forpligtende samarbejde. En god tone bidrager til et positivt miljø for både elever, ansatte og forældre. Når vi taler ordentligt til hinanden, så tager vi et medansvar for den fælles trivsel, der er vigtig for en god skoletid.

 • Vi taler med hinanden, ikke om hinanden.
 • Dialog ansigt-til-ansigt er altid bedst. Telefon er også godt. Skriftlig kommunikation over mail, intranet og SMS er god til praktiske beskeder. Men det dur ikke i konfliktsituationer.
 • Er der en konflikt, så husk at lytte. Der er altid to sider af en sag. Vær sikker på, at du også hører modpartens version og forholder dig til dit barns del i konflikten.
 • Vi forventer, at forældre og ansatte orienterer sig på skoleintra en gang i døgnet på arbejdsdage og besvarer beskeder.
 • Vi forventer, at skole og hjem gensidigt informerer hinanden, når der er vigtig information – også dårligt nyt.
 • Vi respekterer hinandens ret til at have et privatliv – også på de sociale medier. Undlad at tagge elever, ansatte eller forældre fra klassen, medmindre du specifikt får lov til det. Overvej altid, om alle på billedet vil bryde sig om det, før du offentliggør et billede.

 

Fritagelser 

Ved fritagelse i 1-2 dage kan lærerne give eleven fri.

Ved fritagelse i mere end to dage kan ledelsen give eleven fri.