Konklusion på UVM-undersøgelsen februar 2017

Undersøgelsen gennemførtes med 3. – 10. kl. i februar måned 2017. I 2010 og 2014 gennemførtes en
lignende undersøgelse, i 2007 gennemførtes UVM-undersøgelsen med 5.-10. kl., og i 2004
gennemførtes UVM med 6. – 9. kl.

Et udvalg bestående af skoleleder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og elevrådsformand
vedtog, efter at elevrådet havde drøftet UVM-undersøgelsen, at gennemføre undersøgelsen efter
samme koncept som tidligere, men med nogle tilføjelser af enkelte udsagn, som elevrådet havde
foreslået.
Det overordnede princip for undersøgelsen er, at eleverne bedes om at tage stilling til en lang række
udsagn, som er et udtryk for en målsætning om ”den gode skole”. Udsagnene falder i 4 kategorier:
   1. Elevens forhold til skolen og til skolegang generelt
   2. Elevens forhold til lærerne og undervisningen
   3. Elevens forhold til kammeraterne
   4. Det fysiske miljø
Sidst i undersøgelsen bedes eleverne angive op til tre forslag til, hvad der kan gøre skolen bedre.

97,4 % af eleverne har besvaret skemaerne. Det er udtryk for en meget høj validitet, den højeste
svarprocent, der har været. I 2014 var svarprocenten 89 %, i 2010 94 %. I 2007 var den 92 %, mens
den i 2004 var 95 %.
Det fine resultat skyldes klasselærernes opmærksomhed på at følge op på de elever, der var
fraværende ved undersøgelsens gennemførelse. Netop dette var et punkt i handleplanen efter
2014-undersøgelsen, og det har helt tydeligt haft den ønskede effekt.

93,1 % af de adspurgte elever erklærede sig enige eller næsten enige i udsagnene fra kategori 1 om
elevens forhold til skolen og skolegang generelt.
I 2014 var det samme tal 92,7 %, mens det i 2010 var det på samme niveau som i år, nemlig 93,1 %.
Vi er altså på samme høje niveau for positiv besvarelse, som det har været tilfældet ved de foregående
undersøgelser.
Et udsagn om tilfredshed med, at der er vikardækning, har tidligere fået en lidt lavere score end
gennemsnittet i denne kategori, nemlig 78 % i 2010 og 86,4 % i 2014. I år fik det tilslutning fra 92 %
af eleverne. Det er meget positivt at tallet endnu engang er for opadgående, eftersom det netop har
været et fokuspunkt for skolen siden 2010 at få vikardækningen til at fungere optimalt.
Eleverne må generelt siges at have en meget seriøs og positiv indstilling til skolegang og til
skolen.

87,2 % (mod 89,2 % i 2014 og 90,8 % i 2010) erklærede sig enige eller næsten enige i udsagnene fra
kategori 2 om elevens forhold til lærerne og undervisningen. Hvis vi ser bort fra to nye udsagn,
der er med for første gang i dette års undersøgelse, er tallet 90,3 %. Disse to udsagn, der er kommet
med på elevrådets initiativ, er 1): ”Der er forskellige aktiviteter i timerne”, og 2): ”Klassens lærere er
gode til at samarbejde om lektier”. 70 % af eleverne svarer positivt på det første, mens 74 % svarer
positivt på det andet. Det er således udsagn, der har betydeligt lavere tilslutning fra eleverne end
gennemsnittet i denne kategori.
Eleverne har altså generelt stor respekt for og et rigtig godt forhold til lærerne. Der er plads til
forbedring, når det handler om elevernes opfattelse af variationen i undervisningstimerne, og
når det handler om lærernes samarbejde om, at lektierne fordeles mere jævnt hen over
skoleåret.

84,1 % (88,8 % i 2014 og 91,3 % i 2010) erklærede sig enige eller næsten enige i udsagnene fra
kategori 3 om elevens forhold til kammeraterne. Et nyt udsagn: ”Vi samarbejder med andre skoler
i Haderslev”, som elevrådet har ønsket at få indføjet i undersøgelsen, får ekstremt lavt tilslutning,
nemlig bare 33 %. Hvis dette tal ikke regnes med i gennemsnittet, får udsagnene i denne kategori
positiv tilslutning fra 87,9 %.
Eleverne er altså generelt glade for hinanden og deres kammeratskab på skolen, omend der er
en svagt faldende tendens. Nye elever bliver rigtig godt modtaget både af kammerater og af
skolen generelt. Her er tendensen endog svagt stigende. Samarbejdet klasserne imellem vil med
fordel kunne forøges og forbedres, ligesom samarbejdet med andre skoler kan udvides.

76,2 % (mod 77 % i 2014 og 81,4 i 2010) erklærede sig enige eller nogenlunde enige i udsagnene fra
kategori 4 om det fysiske miljø. Der er altså stadig en nogenlunde god opfattelse af skolens fysiske
undervisningsmiljø, men den ligger generelt noget lavere end opfattelsen af det psykiske miljø.
Der, hvor der tilsyneladende er størst problemer med det fysiske miljø, er:

 1. Priserne i boden (46 % positive besvarelser / 70,7 % i 2014)
 2. Toiletternes tilstand (”rene og pæne”) 47 % positive besvarelser / 71,1 % i 2014)
 3. Oprydning og rengøring i klasserne (60,5 % positive besvarelser / 64,8 % i 2014)
 4. At der er varer nok i boden (62 % positive besvarelser / 64,3 % i 2014)
 5. Luft og temperatur i klassen (67 % positive besvarelser / 69,7 % i 2014)
 6. Mulighed for at få fat i en voksen i frikvarteret (70 % positive besvarelser / 78,9 % i 2014)

Det må konstateres, at de indsatser fra handleplanerne efter sidste undersøgelse som
adresserede forholdene vedrørende toiletterne og mælkeboden, ikke har haft den ønskede
virkning.
Det synes heller ikke at have hjulpet på elevernes oplevelse af luft- og temperaturforholdene i
klasserne, at der nu i 11 af skolens klasselokaler er installeret ventilationsanlæg.
Eleverne angiver, at det kan være svært at få fat i en voksen i frikvarteret. Især i 3.-4. kl., hvor
den positive svarprocent er forholdsvis meget lav (49 %)

I 2014 lå de fleste forbedringsforslag fra eleverne inden for disse områder:

 • Mere plads i klasserne
 • Bedre udendørsfaciliteter, især sidde- og hyggekroge
 • Pænere og renere toiletter (især 3.-6. kl.)
 • Flere toiletter (især 7. kl.)
 • Større udvalg i mælkeboden

I denne 2017-undersøgelse var de hyppigste forslag inden for disse områder:

 • Renere og pænere toiletter (helt tydeligt i 3.-6. kl.)
 • Flere toiletter (tydeligst i 7, 8. og 9. kl.)
 • Billigere og bedre udvalg i boden
 • Bedre klassemiljø (oprydning, indretning, luft- og temperaturforhold)
 • Udvikling af legepladser og legemuligheder

******

Handleplan:

Undersøgelsens validitet: Der skal fortsat følges op på elever, der er fraværende ved
undersøgelsens gennemførelse, således at så mange som overhovedet muligt deltager.

Det er et af skolens meget positive kendetegn, at der er et rigtig godt forhold mellem elever og
lærere. Lærerne er således dygtige til at skabe tillid og god kontakt til eleverne. Her er der blot
at sige: Keep up the good work! For det er et forhold, der er af allerstørste betydning for skolen.

Variation i undervisningen: Lærerne bør overveje, om og hvordan variationen i
undervisningstimerne kan forbedres.
Endvidere bør lærernes samarbejde om klassens lektier intensiveres.

Samarbejde med andre skoler: Det bør drøftes både i lærerrådet og med elevrådet, om der skal
tages flere initiativer til at samarbejde med andre skoler.

Toiletter, 3.-6. kl.: Der indhentes tilbud på en renovering af toiletterne, således, at kabinerne
bliver helt lukkede, og at der etableres et vindfang, så oplevelsen af at komme ind i et lunt og
lyst rum forstærkes. I givet fald kan det etableres i 2018. Der skal tales med klasserne om, at
eleverne er med til at holde toiletterne pæne i løbet af dagen.

Toiletter, 7.-9. kl.: Muligheden for at etablere et ekstra toilet mellem lokale 1 og 2 undersøges
med henblik på etablering i 2018

Mælkeboden: Der holdes et møde med de to medarbejdere, der står for mælkeboden, med
henblik på at undersøge, om der skal købes mere mad hver dag. Der etableres Mobile Pay i
”den store mælkebod”.

Legepladser og frikvarterer: Efter sommerferien tages der fat på indretningen af den store
skolegård i samarbejde med elevrådet. De forskellige afdelinger bør drøfte, hvad der kan gøres
rundt omkring på legepladserne for at forbedre dem. Desuden skal afdelingerne drøfte
problemstillingen om at kunne få fat på en lærer i frikvartererne.

Klassemiljø: Der kan med fordel satses på bedre ordninger i de enkelte klasser omkring
oprydningen. Det er vigtigt, at klassens lærerteam i fællesskab drøfter ordningerne og i
fællesskab støtter op om de ordninger, man vedtager.

Den næste UVM-undersøgelse gennemføres i skoleåret 2019-20.

Således vedtaget på samarbejdsudvalgsmødet den 18. april 2017.