Uddannelsesvejledningen i 8. og 9.klasse 2019-20

Uddannelsesvejledningen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Haderslev (UU) og
UU-vejlederne Jeanette Hoffskov og Olaf Kluge er tilknyttet skolen.

Jeanette (A og B spor):
Tlf.: 21124733
Mail: jhof@haderslev.dk
Faste træffetid på skolen: Onsdag formiddag eller efter aftale.

Olaf (C og D spor):
Tlf.: 30127528
Mail: olkl@haderslev.dk

Træffetid på skolen:Torsdag formiddag eller efter aftale.

Den daglige undervisning i ”Uddannelse og Job”(U&J):
Den daglige undervisning i emner der har relation til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked
forestås af skolens klasseteam/lærer i samarbejde med UU vejlederen og vil således være
forskellig i de enkelte klasser.

7. klasse:
Eleverne orienteres om uddannelsessystemets opbygning og brug af ug.dk

8.klasse:

Forældremøde: Vejlederen orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Vejledningssamtaler:
Vejledningen vil foregå kollektivt eller i mindre grupper.

Der tages emner op som: kvalifikationer, planer for personlig udvikling, studievalgsportfolio
job/uddannelsesønsker, valgmuligheder, uddannelsesparathed, e-vejledning og introkurser.

Erhvervspraktik:
Der er ikke obligatorisk praktik i 8. klasse, men der er mulighed for at arrangere praktikophold af
kortere eller længere varighed for elever med særlige behov. Dette sker i samarbejde med skole
og hjem.

Introduktionskurser i uge 10 2020:
I 8.klasse introduceres eleverne til de forskellige ungdomsuddannelser med henblik på at
forberede og kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Disse introduktionskurser er af en uges varighed, hvor eleverne skal vælge mellem forskellige
uddannelsespakker.

– mere info se www.uu.haderslev.dk, under ”grundskolevejledning” eller på www.brobygning.net

Uddannelsesparathed:
Inden 1.december i 8.klasse skal alle elever vurderes, om de er parate til starte på en
ungdomsuddannelse efter 9.klasse.
Denne vurdering foretages af klassens lærere og revurderes i samarbejde med UU inden d.15.1.
Forældre og ikke uddannelsesparate elever vil efterfølgende typisk tilbydes et møde, hvor
skole/vejledningsindsatsen planlægges for eleven.

Den enkelte elev vurderes ud fra, om man besidder de nødvendige faglige, sociale og personlige
kvalifikationer til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Elever der vurderes uddannelsesparate, men har behov for yderligere vejledning henvises til e-vejledningen eller klassens lærere. Se evt. mere på www.ug.dk

Elever der vurderes ikke uddannelsesparate, henvises til en særlig vejledningsindsats der forestås
af både skolen og UU.
Denne indsats har til formål at gøre eleven uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter
9.klasse.
Den består bl.a. af individuelle vejledningssamtaler, brobygning i 9.klasse m.m.
På elevens www.minuddannelse.net vil man som elev/forældre/lærer kunne se hvilke aktiviteter
der er foretaget.
Eleverne revurderes i forbindelse med afgivelsen af standpunktskarakterne 1.maj.
Se evt. mere om uddannelsesparathed: www.ug.dk

9.klasse:

Forældremøde: Vejleder orienterer klassens forældre om vejledningen i starten af skoleåret.

Elever der vurderes uddannelsesparate, til bydes én vejledningssamtale i løbet af skoleåret og er
der behov for yderligere vejledning henvises til e-vejledningen eller klassens lærere.

Elever der vurderes ikke uddannelsesparate, vil modtage særlig vejledningsindsats der forestås af
både skolen og UU.
Denne indsats har til formål at gøre eleven uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter
9.klasse.
Den består bl.a. af individuelle vejledningssamtaler, brobygning i 9.klasse m.m.
På elevens www.minuddannelse.net vil man som elev/forældre/lærer kunne se hvilke aktiviteter
der er foretaget.

Erhvervspraktik:
I 9.klasse skal eleverne i erhvervspraktik i uge 43. Eleverne orienteres om de forskellige
muligheder for praktik af UU-vejlederen og skal selv finde en praktikplads. Et særligt praktikhefte
herom sendes med eleven hjem senest 6 uger før praktikstart. I særlige tilfælde kan enkelte
elever komme i udvidet praktik. Dette iværksættes i så fald i et samarbejde med skolens ledelse
og forældre/værge.

Brobygning uge 39-40: Elever der er ikke uddannelsesparate i 9.klasse eller andre med ønske
derom vil være i brobygning på en eller to ungdomsuddannelser i uge 39-40.

Skole/hjem samtaler (ikke uddannelsesparate elever): I forbindelse med skole/hjem
samtalerne kan vejlederen være til stede, hvor dette er relevant.

Vejledningssamtaler: Tilbydes alle elever umiddelbart inden tilmeldningsfristen 1.3 til
ungdomsuddannelse/10.klasse m.m

Tilmelding til ungdomsuddannelse:

Senest 1.marts skal eleven tilmeldes uddannelse eller anden aktivitet på
www.optagelse.dk .

Er eleven uddannelsesparat påhviler det forældre/værge at gøre dette.

Er eleven ikke uddannelsesparat, vil UU vejlederen være behjælpelig, men
forældre/værge skal signere ansøgningen på www.optagelse.dk

For at man kan tilmelde sig en ungdomsuddannelse skal man af skolen og uddannelsesvejlederen
vurderes ”uddannelsesparat”, dvs. man skal besidde de ”nødvendige faglige, personlige og
sociale kompetencer” for at kunne begynde på en valgt ungdomsuddannelse.

Hvis elev og forældre ønsker UU og skolens vurdering afprøvet, kan det ske ved den
uddannelsesinstitution, som eleven ønsker at søge ind på.

Skolens lærere og vejledere er naturligvis behjælpelige i denne proces.

Øvrige aktiviteter i skoleåret:
Ungdomsuddannelserne har ”åbent hus arrangementer” i løbet af december, januar og
februar.

Se dagspressen for nærmere info.

Du kan på UU’s hjemmeside www.uu.haderslev finde links til bl.a. ungdomsuddannelserne
og meget mere.