Adfærd, Kontakt og Trivsel 

Det er vigtigt, at børn og unge trives og er glade for skolelivet. Glade og trygge børn og unge har lettere ved at være med fagligt og socialt i skolen. Er der børn, der mistrives, træder vores AKT-lærere til.

I trivselssamtaler hjælper de børnene med at finde de ressourcer frem, som de selv har. De får mod til at handle der, hvor de har mulighed for at ændre deres situation, og lærer at acceptere det, der ikke kan være anderledes. AKT-lærerne arbejder med trivselsgrupper, enkeltsamtaler med børn, sparring med lærere og pædagoger, og klasseindsatser. Såvel medarbejdere, som forældre og elever kan henvende sig til AKT-lærerne hvis de har spørgsmål til deres elevers/børns trivsel. AKT-lærerne vil i sin arbejdsgang på skolen, være synlig og tilgængelig for lærere og elever, med “base” i Trivselrummet.

Administration 

Skolens pædagogiske og administrative ledelse varetages af skoleleder Heidi Nørgaard i samarbejde med viceskoleleder Johnny Erichsen, SFO-leder Britt Ebbesen. Skolelederen træffes normalt mellem 8.00 og 14.00, gerne efter forudgående aftale.

Der kan rettes henvendelse til skolens administration om alt vedrørende barnets skolegang. Kontakt sekretær Lone Bryld og økonomiansvarlig Susanne Juhler på skolens telefon 74 52 19 46, eller på mail kontoret@haderslevrealskole.dk.

Kontoret har til huse i ”Verandaen”, tilbygningen til den gamle sal. Nemmeste adgang er gennem hoveddøren ind til salen.

De Gode Minders Legat

De gode Miders Legat blev oprettet på initiativ fra forhenværende elever forud for skolens 40 års jubilæum i september 1984. Legatet har til formål at skaffe og uddele midler til rejselegater til elever, som er udgået fra Haderslev Realskole samt yde tilskud til lejrskoleophold til nuværende elever, der har støtte behov.

Bidrag kan indbetales til Haderslev Realskole, ”De Gode Minders Legat”, Frøs Herreds Sparekasse, Moltrupvej, 6100 Haderslev

Tilskud kan søges hos skolens leder.

Ekstreme vejrforhold

Hvad gør vi på Haderslev Realskole ved ekstreme vejrforhold?

Hvis voldsomt vejr, snestorm, orkan eller lignende er varslet til at tage et sådant omfang, at skolebusserne ikke kan køre, udgang frarådes, og/eller mulige skader på skolens bygninger skønnes at være til fare for dem, der færdes i og omkring dem, forholder vi os på følgende måde her på skolen:

Hvordan informerer vi?

På hjemmesiden og på skolens intranet informeres elever, forældre og medarbejdere om, i hvilket omfang skolen/SFO har åbent/lukket. Beslutningen tages af skolens ledelse under hensyntagen til de informationer, det er muligt at få fra medierne, myndighederne og busselskabet. Ændringer i skolens beslutning offentliggøres ligeledes på hjemmesiden/intranettet

Hvad gør vi, hvis eleverne er kommet i skole?

I tilfælde af, at vejret udvikler sig i skoletiden, og skolen vælger at lukke, informeres forældrene via telefon, før eleverne sendes hjem. Ingen elever under 6. klasse sendes hjem, uden der har været kontakt til forældrene. Forældrene kan enten selv afhente deres barn eller aftale med skolen, at barnet gerne må begive sig hjemad på egen hånd. Forældrene kan i så tilfælde ikke beslutte, at barnet skal blive på skolen.

Hvordan laver vi aftaler om den enkelte elev?

I tilfælde af, at skolen beslutter, at forældrene selv må bestemme, om eleverne skal blive på skolen eller komme hjem, må ingen elev forlade skolen, uden at der har været en kontakt mellem elevens forældre og den pågældende elevs klasselærer eller skolens kontor. Derfor skal eleven have lov af sin lærer eller skolens kontor, før han/hun må gå hjem.

Hvem passer børnene?

Ledelsen sørger for at aftale med medarbejderne, hvem der bliver på skolen og passer eleverne, indtil den sidste elev har forladt skolen.

Hvad gør vi ved klassearrangementer?

Hvis enkelte klasser har et arrangement om eftermiddagen eller om aftenen, er det klasselæreren, der tager beslutning om evt. aflysning. I så tilfælde meddeles beslutningen på intranettet / klassens opslagstavle og, hvis det er nødvendigt, via besked på telefonen.

Elektroniske medier

Personlige computere i 4.-10. klasse

Eleverne i 4.-10. klasse forventes at medbringe deres egen pc, Chromebook eller lignende. På den måde kan computeren integreres i al undervisning. Der er trådløs opkobling på hele skolen.

Brug af IT

Vi lægger vægt på, at der er fuld koncentration om undervisningen i timerne. Personlige computere, iPads, smartphones og lignende kan være nyttige og motiverende hjælpemidler og kan helt naturligt benyttes i undervisningen. Fra 4. klasse er det en betingelse, at eleverne har en pc eller Chromebook med i skole.  Det er vigtigt, at de anvendes på en relevant måde for den givne undervisningsopgave.

Mens der er undervisning, er det således ikke tilladt at modtage eller foretage telefonopkald, udveksle sms-beskeder, spille spil, chatte, fotografere eller være involveret i andre irrelevante aktiviteter på alle sociale medier. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt for læreren at inddrage det givne medie.

Mobiltelefoner

Vi lægger vægt på at der er fuld koncentration om undervisningen i timerne. Derfor er forstyrrelser fra mobiltelefoner ikke ønskeligt. Hvis en mobiltelefon forstyrrer undervisningen, skal eleven aflevere telefonen på kontoret. Her udleveres en kvittering og en meddelelse til hjemmet om at telefonen kan afhentes den næst følgende skoledag. Forældrene kvitterer for modtagelsen af meddelelsen. Fotografering med mobiltelefoner må kun forekomme på skolen i forbindelse med særlige undervisningsprojekter, og når den pågældende lærer har givet udtrykkelig tilladelse i timen. Vi ser dog med større alvor på mobilfotografering, og derfor vil gentagen overtrædelse medføre forbud mod at den pågældende elev overhovedet medbringer mobiltelefon på skolen.

Elevrådene

Skolen har to elevråd. Begge har til formål

 • At styrke sammenholdet og samarbejdet mellem alle, der har deres gang og virke på Haderslev Realskole, det være sig elever, lærere og øvrige ansatte;
 • At opmuntre eleverne til at deltage aktivt i tilrettelæggelse af arrangementer i og uden for skoletiden.

Elevrådenes møder afholdes i skoletiden med jævne mellemrum. Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant. Repræsentanten deltager i elevrådsmøderne og aflægger referat til sn klasse kort tid efter mødet.

Det lille elevråd omfatter 0.-5. klasserne.

Det store elevråd omfatter 6.-9. klasserne.

Elevrådsformanden vælges på det første elevrådsmøde efter sommerferien. Formanden har mulighed for at deltage i lærerrådsmøder og bestyrelsesmøder.

Fag og undervisning 

På Haderslev Realskole følger vi folkeskolens fagplaner, kaldet Forenklede, Fælles Mål. 9. og 10. klasse afsluttes med Folkeskolens afgangsprøver.

Generelt ligger fagenes timetal på linje med det, der er gældende efter den nye folkeskolereform.

Forældremøder 

Der vil blive udsendt invitation til hvert enkelt klasseforældremøde og samarbejdsmøde.

Forældre henvendelser

Har forældre i en given situation behov for kontakt med skolen, har vi nedenstående retningslinjer, således at forældre altid har en kommunikationsvej til at få løst eventuelle udfordringer:

 1. Forældrene kontakter de(n) relevante lærer(e) og aftaler et møde. Her bestræber vi os på at finde den bedste løsning på udfordringen.
 2. Hvis det ikke lykkes på tilfredsstillende møde, kontaktes skolelederen, som vil tilstræbe at finde en tilfredsstillende løsning på udfordringen.
 3. Er der fortsat uløste udfordringer, kontaktes bestyrelsesformanden, som sammen med skolelederen og de øvrige involverede parter vil tilstræbe at finde en løsning. I sidste ende kan en eventuelt sag forelægges bestyrelsen.

Er der udfordringer, som kræver større fortrolighed, fx på grund af personfølsomme forhold, kan man vælge at henvende sig direkte til skolelederen.

Fritagelser 

Ved fritagelse i 1-2 dage kan lærerne give eleven fri.

Ved fritagelse i mere end to dage kan ledelsen give eleven fri.

Færdselsundervisning

For at øge elevernes bevidsthed om trafiksikkerhed giver vi fra første færd en færdselsundervisning, der skal udvikle elevernes opmærksomhed på trafikken og dens farer. Vi opfordrer forældrene til at tage del i denne vigtige undervisning.

Til fods eller på cykel i skoleregi

I forbindelse med elevaktiviteter i byen eller nærmeste opland er det praksis på skolen at betragte eleverne fra 6. klasse og opefter som trafiksikre.

Indsats møder

Hvis vi oplever, at et barn gennem sin adfærd eller verbalt giver os det indtryk, at han eller hun er i problemer af den ene eller den anden art, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe med at få tingene til at fungere. De givne familier får tilbud om – eller kan selv bede om – et eller flere indsatsmøder, hvor barnets vigtigste lærere sammen med familien samt evt. en eller flere eksterne ressourcepersoner (skolepsykolog, sundhedsplejerske, fysioterapeut eller lignende) sammen taler om og finder frem til den bedst mulige løsning. Disse samtaler holdes på et værdsættende grundlag med henblik på at skabe den bedst mulige fremtid for barnet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens leder eller til klasselæreren.

Kildemateriale, brug af

Det er i dag meget nemt at finde færdigsyede opgaver på internettet, og det kan være fristende, når man har travlt eller føler sig presset af en deadline, at finde en passende opgave og aflevere den som ”sin egen”. En sådan fremgangsmåde er naturligvis ikke acceptabel. Det er snyd, eftersom den bedømmelse, eleven får, ikke er udtryk for elevens præstation.

Anvendt korrekt kan anvendelsen af citater og kilder være en fin og ofte uundværlig måde at perspektivere et emne. I begyndelsen af skoleåret får 8.-10. klasserne gennemgået og udleveret en skriftlig anvisning på en korrekt og acceptabel måde at anvende citater og kilder.

Kommunal musikskole 

Vi formidler kontakt til den kommunale musikskole blandt andet via brochurer, som uddeles i klasserne.

Kommunikation 

Dialogen mellem skole og hjem tager afsæt i skolens værdier om høj faglighed, respekt for den enkelte, det gode fællesskab samt det brede og forpligtende samarbejde. En god tone bidrager til et positivt miljø for både elever, ansatte og forældre. Når vi taler ordentligt til hinanden, så tager vi et medansvar for den fælles trivsel, der er vigtig for en god skoletid.

 • Vi taler med hinanden, ikke om hinanden.
 • Dialog ansigt-til-ansigt er altid bedst. Telefon er også godt. Skriftlig kommunikation over mail, intranet og SMS er god til praktiske beskeder. Men det dur ikke i konfliktsituationer.
 • Er der en konflikt, så husk at lytte. Der er altid to sider af en sag. Vær sikker på, at du også hører modpartens version og forholder dig til dit barns del i konflikten.
 • Vi forventer, at forældre og ansatte orienterer sig på skoleintra en gang i døgnet på arbejdsdage og besvarer beskeder.
 • Vi forventer, at skole og hjem gensidigt informerer hinanden, når der er vigtig information – også dårligt nyt.
 • Vi respekterer hinandens ret til at have et privatliv – også på de sociale medier. Undlad at tagge elever, ansatte eller forældre fra klassen, medmindre du specifikt får lov til det. Overvej altid, om alle på billedet vil bryde sig om det, før du offentliggør et billede.

Kontakt

Forældreintra

Alle forældre bliver koblet op på vores interne netværk. Når barnet er fraværende på grund af sygdom, sender forældrene en besked til klasselæreren. Hvis barnet bedes fritaget for undervisningen, spørger man ligeledes fri via intranettet, der også kan bruges ved andre korte, praktiske meddelelser både fra forældre til lærere og omvendt. Ved fritagelser af mere end to dages varighed bedes man henvendes sig direkte til skolelederen.

Klasseforældremøder afholdes mindst en gang om året, normalt i perioden august – oktober. Møderne finder som regel sted på lærerværelset i tidsrummet fra 19.00-21.00. Der udsendes skriftlig invitation til møderne.

Der afholdes undertiden supplerende møder i forbindelse med særlige arrangementer som fx lejrskoler. I langt de fleste klasser har man oprettet klasseforældreråd med det formål at styrke samarbejdet og sammenholdet i og omkring klassen. Det har meget stor betydning for trivslen i klassen, at forældrene på denne måde er aktive og arrangerer nogle sociale aktiviteter.

Samarbejdsmøder afholdes to gange om året. Den enkelte elev med forældre inviteres til en samtale med klassens lærere om skolegangen med henblik på i fællesskab at skabe de bedst mulige betingelser for elevens læring og trivsel. I de ældste klasser drøftes endvidere elevens uddannelsesplan.

I 1. klasse arrangeres et af de to møder efter aftale med forældrene som et hjemmebesøg.

Klasselæreren inviterer til samarbejdsmøderne.

Herudover kan der individuelt arrangeres ekstraordinært samarbejdsmøde, hvis der opstår situationer, hvor der er behov for yderligere samtaler. Læreren vil i så tilfælde tage direkte kontakt til forældrene.

Kontaktmuligheder

Der foreligger en række muligheder for at opretholde en god kontakt mellem skolen og barnets hjem. Fra skolens side bestræber vi os på at holde denne kontakt så tæt og løbende som praktisk muligt.

Kontaktmulighederne er generelt inddelt således:

 • Klasseforældremøder
 • Samarbejdsmøder klassevis
 • Individuelt arrangerede samarbejdsmøder

Klasseforældremøder afholdes mindst en gang årligt, normalt i perioden august- november. Møderne finder sted på lærerværelset i tidsrummet kl. 19.00 – kl. 21.00, med mindre andet meddeles på mødeindbydelsen, der udsendes i god tid.

Der afholdes iøvrigt ikke sjældent supplerende klasseforældremøder i forbindelse med særlige arrangementer som f. eks lejrskoler.

I en del klasser har man på et klasseforældremøde oprettet klasseforældreråd, der styrker samarbejdet forældrene imellem. Skolen ser med stor glæde på disse initiativer.

Samarbejdsmøder afholdes i bh. klasse og i 2.-10. klasse normalt to gang om året. Ved samarbejdsmøderne inviteres forældre og elev til en samtale med klassens lærere om skolegangen med henblik på i fællesskab at skabe de bedst mulige rammer for elevens optimale udvikling og trivsel. I 9. og 10. kl. drøftes endvidere elevens fremtidsplaner for uddannelse. I 1. klasse arrangeres der efter aftale med forældrene et hjemmebesøg; desuden afholdes et samarbejdsmøde i foråret.

Også her vil der i god tid udgå en invitation fra skolen, med mulighed for at angive tidspunkter, der er belejlige.

Individuelt arrangerede samarbejdsmøder: Ud over de i vedtægterne fastlagte kontaktformer har skolen og bestyrelsen erfaring for, at der i årets løb kan opstå situationer, hvor der enten fra lærerens eller forældrenes side kan være behov for yderligere kontakt.

Fra lærernes side volder dette ingen problemer, idet de så vil kontakte forældrene direkte.

Forældrene kan have sværere ved at finde en kommunikationsvej, og da det altid vil være uheldigt, hvis der henligger uløste problemer, er bestyrelse, lærerråd og skoleledelse enige om, at følgende fremgangsmøde skal følges.

 1. Forældrene aftaler et møde med den/de implicerede lærere. På dette møde skal der søges en for alle parter tilfredsstillende løsning på problemet.
 2. Findes der ingen tilfredsstillende løsning, skal skolebestyreren som skolens pædagogisk ansvarlige kontaktes og have problemerne forelagt til behandling.
 3. Skulle der herefter stadig være uløste problemer, kontaktes bestyrelsens formand, som i samråd med skolebestyreren kan forelægge sagen for for bestyrelsen.

Har man personlige problemer vedrørende sit eget barn, er man frit stillet til at henvende sig direkte til skoleleder eller følge anvisningen ovenfor.

Kor 

Mimi-koret for 0.-2. klasserne øver én gang om ugen kl. 13.55-14.30.

Junior-koret for 3.-6. klasserne øver samme dag kl. 14.35-15.20.

Lejrskoler og ekskursioner 

Lejrskoler og ekskursioner betragtes som en del af undervisningen, og det forventes, at alle elever deltager. Udgifterne til rejse og ophold afholdes hovedsageligt af de enkelte hjem. Mange klasser laver opsparinger gennem klassekassen.

I 7. og 10. klasse er der desuden en tre dages introduktionstur i august måned, der koster kr. 800. Beløbet opkræves sammen med skolepengene for august måned.

I 9. og 10. klasse afholdes en skolerejse, der ofte går ud over landets grænser. Der er et maksimum for disse rejser på cirka kr. 3.500. Beløbet deles i to og opkræves sammen med skolepengene.

For 9. klasse opkræves der kr. 2.500 i august og kr. 1.500 i september.

For 10. klasse opkræves der kr. 1.000 i december og 2.500 i marts.

Familier, der af forskellige årsager kan have vanskeligheder med disse udgifter, kan søge ”De Gode Minders Legat”.

Ordensregler

Skolen forventer, at alle elever optræder hensynsfuldt over for kammerater, lærere og øvrige ansatte. Ligeledes forventer vi, at eleverne færdes roligt og behersket på skolens område og viser omtanke, så bygninger og kammeraternes ejendele ikke udsættes for beskadigelse.

Vi forventer ligeledes, at eleverne opfører sig på en sådan måde, at vi som skole fortsat har mulighed for ture ud af huset. På ture, ekskursioner og skolerejser er eleverne ambassadører for skolen.

Alt i alt kan skolens ordensregler sammenfattes til: Vis hensyn og tal ordentligt!

Alkohol, rygning, brug af snus eller euforiserende stoffer er forbudt i skoletiden samt ved arrangementer i forbindelse med skolen. Det gælder også på rejser og ture samt ved klasse- og/eller forældre arrangementer på skolen.

Skulle uheldet være ude

Hvis noget af skolens ejendom bliver beskadiget, skal dette meddeles til kontoret. Der er normalt almindelig erstatningspligt.

Generelt går familiens egne forsikringer altid forud for skolens forsikringer.

Skolens forsikring dækker ikke hærværk samt tyveri af knallerter og cykler.

Generelt må vi opfordre til, at medbragte penge opbevares forsvarligt og f. eks ikke i lommer på overtøj, der hænger på gangene. Større beløb kan deponeres hos klassens lærere.

Frikvartererne

Vi har opdelt udendørsarealerne som opholdssteder for de forskellige årgange og afdelinger:

0.-5. klasserne  kan opholde sig på legepladsen ved de nederste bygninger mod syd. Det er kun tilladt at opholde sig indendørs i frikvartererne efter nærmere aftale med klasselærerne.

6. klasserne har fortrinsret til basketballbanen ud mod Christiansfeldvej og kan endvidere benytte området syd for biblioteket

7. klasserne den grønne trekant nord for skolen er forbeholdt 7. klasserne. Det er tilladt at opholde sig inde i klasselokalerne i frikvartererne og beskæftige sig med ikke-fysiske aktiviteter

8.-9. klasserne kan opholde sig i skolegården ved hovedbygningen og boldburet. Eleverne kan også opholde sig indendørs i klasselokalerne eller på de tilstødende gangarealer i forbindelse med rolige, ikke-fysiske aktiviteter.

10. klasserne kan opholde sig på arealet bag 10. klasses huset og i bygningens lokaler.

Tilladelse til at forlade skolens område:

Det kræver tilladelse fra en af klassens lærere at forlade skolen i skoletiden.

Eleverne fra 8.-10. klasse kan dog frit forlade skolen i frikvarterer, forudsat at de er tilbage, når næste lektion begynder.

Salen: I vinterhalvåret skiftes 6. – 7. klasserne til at benytte salen til boldspil med skumbold. Udesko er ikke tilladt.

Gårdvagter: Skolen har et antal gårdvagter i alle frikvarterer, der først og fremmest er til stede, for at give eleverne en tryghed – og skride ind for at dæmpe gemytterne. Opstår der uorden i klasseværelserne, kan der tildeles udeordning for en periode.

Glemte sager

Glemte ting og tøj kan hentes i omklædningslokalet ved skolens gamle sal og for indskolingen ved henvendelse til klasselærer eller fritidsordningens personale. Vi henstiller til forældrene, at elevernes overtøj (inkl.. vanter, huer etc.) og gymnastiktøj samt penalhus m.m. mærkes med navn.

Om at forlade skolens område i skoletiden

Det kræver tilladelse af en af klassens lærere at forlade skolen i skoletiden. Elever fra 8.- 10. klasse kan dog frit forlade skolen i frikvarterene.

Persondata 

Se GDPR.

Specialundervisning

Skolen tilbyder støtte og/eller specialundervisning til børn, der har brug for det. Det kan være forskelligartede forløb, der har til formål, at barnet oplever en positiv personlig og faglig udvikling. Inden forløbet igangsættes, vil forældrene altid være orienteret, og de indgår som aktive medspillere i indsatsen.

Faglig støtte

Som skole tilbyder vi forebyggende specialundervisning. Herunder tilbydes læseløft til udvalgte elever (i 1. og 2. klasse), der ikke helt har knækket læsekoden. Læseløft foregår som eneundervisning i en halv lektion hver dag i ca. 20 uger. Undervisningen er placeret i en del af morgensummetimen.

Vi etablerer også små læsehold på mellemtrinnet for elever, der vurderes at have brug for lidt ekstra støtte.

Der er ligeledes mulighed for at give et fagligt skub i dansk, matematik eller engelsk til elever i 6., 7., 8. og 9. klasse med behov for dette. Det faglige skub foregår på små hold over en periode på 8-10 uger.

Udvælgelsen af elever til disse hold sker i samarbejde mellem faglæreren, barnet og forældrene.

Valgfag 

Valgfag er praktisk-musiske-kreative og boglige fag, som tilbydes skolens elever i 7., 8. og 9. klasse. Valgfagene i 7. og 8. klasse er toårige obligatoriske valgfag, som afsluttes med en prøve i 8. klasse. De fri fag, der udbydes, er madkundskab, musik, billedkunst og håndværk og design.

Valgfagene i 9. klasse er

 1. halvår: medie/film, volleyball og Realexplorer
 2. halvår: billedkunst, digital design og skak