Forretningsorden for Haderslev Realskoles bestyrelse,

Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed.
 2. Bestyrelsen vælges af forældrekredsen i henhold til vedtægterne.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig ved simpelt flertal med formand og næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen skal lede og udvikle skolen i henhold til skolens vedtægter og den af bestyrelsen godkendte forretningsorden.

Bestyrelsens møder og beslutningsdygtighed

 1. Bestyrelsen afholder møder mindst tre gange om året, og i øvrigt så ofte formanden eller to medlemmer finder det fornødent.

Stk. 2 Møde skal afholdes senest 14 dage, efter begæring er fremsat af to medlemmer.

Stk. 3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst syv dages varsel. Med indkaldelsen sendes dagsorden og skriftligt materiale, der skal anvendes ved sagernes behandling.

Stk. 4 Det i stk. 3 fastsatte varsel kan afkortes af formanden, når der foreligger sager, der ikke tåler udsættelse.

Stk. 5 Bestyrelsesformanden leder møderne. I formandens fravær varetager næstformanden formandens opgaver.

Stk. 6 I skolelederens fravær varetages skolelederens opgaver af viceskoleleder.

 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af vedtægterne eller andre bestemmelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 1. I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret skolelederen, viceskoleleder og SFO-leder, medmindre bestyrelsen af ganske særlige grunde beslutter andet.

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte, at andre med tilknytning til skolen, herunder lærerrådsformand og TR repræsentant/medarbejderrepræsentant og en elevrepræsentant, kan deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 3 Medarbejderrepræsentanten og andre, jf. stk. 2, deltager ikke i bestyrelsesmøder, hvor der behandles sager om skolens ansatte, person spørgsmål om skolens elever eller forældre eller disses økonomiske forhold (lukkede møder). Skolelederen deltager ikke i bestyrelsesmøder, hvor spørgsmål vedrørende skolelederens person, er til behandling.

Stk. 4 Den person, hvis forhold er til behandling, skal have lejlighed til at udtale sig til bestyrelsen eller dele af denne. Skoleleder skal informeres.

Stk. 5 Bestyrelsen kan lade rådgivere, herunder advokater, revisorer, repræsentanter for Danmarks Private Skoler, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere og Ledernes Hovedorganisation deltage i forhandlinger på bestyrelsesmøder; herunder lukkede møder. De nævnte rådgivere må ikke overvære bestyrelsens rådslagning og stemmeafgivning.

 1. Formanden sørger for, at der føres protokol over forhandlingerne i fornødent omfang, og at trufne beslutninger indføres i protokollen.

Stk. 2 Udskrift af protokollen godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde og udsendes til mødedeltagerne senest syv dage efter afholdelse. Udskrift fra lukkede møder tilsendes kun deltagerne af det lukkede møde.

Stk. 3 Indsigelse mod protokollatet fremsættes og behandles senest på næste bestyrelsesmøde. Indsigelser mod protokollat fra lukkede møder skal behandles på et lukket møde.

Stk. 4 Enhver deltager i bestyrelsesmødet er berettiget til at få en undtagelse/uenighed ført til protokol.

Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem kan forlange at få bestyrelsens stemmeafgivning ført til protokol.

Stk. 6 Protokollen skal indeholde:

 1. Godkendelse og/eller bemærkninger til sidste protokollat
 2. Nyt fra skolen
  • Elev- og medarbejdersituation
  • Nyt fra lærerrådet
  • Skolens faciliteter
  • Undervisning
  • Andre relevante informationer
 3. Økonomi
  • Budgetopfølgning
  • Nyt budget
 4. Andre sager

Stk. 7 Bestyrelsen kan beslutte, at et udskrift af protokollen, eller dele heraf, skal offentliggøres for forældrekredsen på skolens hjemmeside. Udskrift af protokollen om det, der er besluttet på lukkede møder, må kun offentliggøres i det omfang, det kræves af retsregler, eller bestyrelsens afgørelse er bestemt til offentliggørelse.

Tavshedspligt

 1. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Deltagerne i bestyrelsens møder har tavshedspligt om det, der passerer på bestyrelsens møder.

Stk. 3 Bestyrelsens formand, skoleleder eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget, kan meddele oplysninger om det på bestyrelsesmøder passerede i det omfang, oplysninger om sagen i henhold til retsregler bestemt til offentliggørelse, eller det af sagens natur følger, at oplysninger skal offentliggøres.

Stk. 4 På skolens vegne kan alene formanden eller skolelederen, eller én af bestyrelsen dertil bemyndiget, udtale sig.

Habilitet

 1. Bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv eller en af ham/hende nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse; Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald; Sagen angår en klage over vedkommende bestyrelsesmedlem; Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2 Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der, som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller de pågældende funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen, ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen bliver påvirket af vedkommende hensyn.

Stk. 3 Den, der er inhabil, må ikke medvirke til eller deltage i sagens behandling eller afgørelse.

Stk. 4 Vedkommende bestyrelsesmedlem skal meddele bestyrelsen, at der foreligger forhold, der kan rejse tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer eller andre deltagere, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan rejse tvivl om et medlems habilitet, skal meddele dette til bestyrelsen,

Stk. 6 Spørgsmålet om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabil, afgøres af bestyrelsen.

Stk. 7 Vedkommende bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet.

Udvalg

 1. Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller nedsætte midlertidige eller faste udvalg til at udføre bestemt angivne opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer / kommissorier for udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3 De i medfør af stk. 1 udpegede bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg har ikke besluttende myndighed eller ret til økonomiske dispositioner.

Bestyrelsens pligter og kompetence.

 1. Bestyrelsens medlemmer varetager skolens interesser ud fra et helhedssynspunkt.

Stk. 2 Bestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed og påser, at denne ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter, formålsbeskrivelse og principper.

Stk. 3 Bestyrelsen påser, at de beslutninger, der træffes af bestyrelsen, gennemføres.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har ret til aktindsigt i sager, der vedrører skolen, Bestyrelsen har ret til at efterse skolens undervisningsmateriale.

Stk. 5 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn med skolens virksomhed; jfr. Lov om friskoler og private grundskoler § 9 stk. 2.

 1. Henvendelse fra bestyrelsesmedlemmer om skolens virke skal rettes til skolelederen.
 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen.

Stk. 2 Bestyrelsen har uddelegeret ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale med fast ansættelse til skoleledelsen i forening med medarbejderrepræsentanter, herunder viceskoleleder, SFO-leder, tillidsrepræsentant, lærerrådsformanden og andre relevante samarbejdspartnere, jf. skolens personalepolitik samt bestyrelsesbeslutning af den 29./11.2019.

 1. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Rimelige rejseudgifter dækkes efter regning, og kørselsudgifter dækkes efter statens regler.

Regnskabsmæssige forhold

 1. Senest en måned før regnskabsårets afslutning forelægges bestyrelsen et udarbejdet budget for det følgende regnskabsår. Budgettet skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvorpå forslaget skal behandles. Budgettet skal være godkendt, inden følgende regnskabsår begynder.

Stk. 2 Ved hvert bestyrelsesmøde orienteres om økonomi og budgetopfølgning.

Skolens ledelse

 1. Bestyrelsen og skolelederen forestår ledelsen af skolens anliggender. Skolen tegnes af enten formanden og skolelederen i forening eller en af disse i forening med næstformanden. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura ud over det, der er fornødent for skolelederen til varetagelsen af den daglige ledelse eller til gennemførelse af bestyrelsens beslutninger inden for de angivne retningslinjer.

Stk. 2 Skolelederen varetager den daglige ledelse af skolen og har det pædagogiske ansvar.

Skolelederen skal følge de bestemmelser, retningslinjer og anvisninger, som følger af bestyrelsens beslutninger, lov om friskoler og private grundskoler, vedtægter, formål og mål, principper og budgetter, samt overenskomst med det ansatte personale og ansættelsesaftaler.

Viceskolelederen kan varetage ledelsesopgaver efter skolelederens nærmere bestemmelse.

Stk. 3 Dispositioner, der efter skolens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, forelægges bestyrelsen snarest muligt.

Generalforsamling

 1. Bestyrelsens formand og næstformand foranlediger indkaldelsen til generalforsamlingen og bestyrelsen påser, at indkaldelsen er i overensstemmelse med skolens vedtægter og andre retsregler.

Stk. 2 Bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægter og andre retsregler. Jf. skolens vedtægter er generalforsamlingen fastlagt til at skulle afholdes i april måned.

Stk. 3 Af indkaldelser til generalforsamlinger skal det fremgå, hvem bestyrelsen indstiller til valg som tilsynsførende, og at alle i forældrekredsen kan foreslå andre kandidater.

Stk. 4 Bestyrelsen foreslår dirigenten.

Andre regler

 1. Bestyrelsen tiltræder ved underskrift forretningsordenen på det andet bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2 Forretningsordenen ligger i digital form, og mindst en fysisk kopi opbevares på skolen. Forretningsorden offentliggøres på skolens hjemmeside.

 1. Forretningsordenen tilpasses efter hver generalforsamling, inklusive de nyvalgte bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse samt tilføjelser i forbindelse med oprettelse af eventuelle (nye) udvalg. Forretningsordenen kan ændres ved simpelt stemmeflertal efter behandling på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.
 1. Som medlem af bestyrelsen ved Haderslev Realskole forpligter man sig til at orientere sig på Danmarks Private Skolers hjemmeside. Man opfordres især til at nærlæse ”bestyrelse” (privateskoler.dk)
 1. Bestyrelsen beslutter umiddelbart efter konstitueringen hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltager i eksterne og interne møder. Herunder skolens primære samarbejdspartnere og andre foreninger.
 1. Vi ser det som en vigtig del af bestyrelses arbejde ved Haderslev Realskole, at man deltager i bestyrelsesseminar arrangeret af Danmarks Private Skoler samt et eller to årlige fyraftensmøder sammen med skolens personale.

Opdateret og godkendt 9. juni 2021