Indlæser...
Forside2021-04-28T07:28:30+00:00

Haderslev Realskole

Haderslev Realskole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, som drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

På Haderslev Realskole er det enkelte individ og det gode fællesskab i centrum; der er respekt for den enkelte og plads til forskellighed; omgangstonen er høflig og anerkendende; omgangsformen er præget af gensidig respekt og ligeværdighed, og der er nul-tolerance overfor mobning. Skolen vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige læring og udvikling.

Skolen arbejder for:

  • at eleverne med lyst og interesse kan tilegne sig arbejdsmetoder, kundskaber, færdigheder og alsidige udtryksformer,
  • at eleverne gennem praktiske og musiske aktiviteter får mulighed for at udfolde deres fantasi og skabende evner,
  • at eleverne udvikler deres muligheder for selvstændig vurdering og stillingtagen,
  • at den enkelte elev får følelsen af selvværd og oplever skolen som et positivt fællesskab,
  • at eleverne lærer at samarbejde og vise hensyn over for andre mennesker og det omgivende miljø,
  • at eleverne forberedes til en ansvarlig og aktiv medleven og medbestemmelse, så de kan få mulighed for at skabe en meningsfuld tilværelse i en verden, hvor livsbetingelserne er i stadig forandring.

Vores Værdier

Vi prioriterer høj faglighed på alle områder

Vi tilstræber at

– skabe rammer for optimal læring

– tage udgangspunkt i elevens kompetencer og forudsætninger

– til stadighed have øje for elevens alsidige udvikling

– bevare barnets nysgerrighed efter at lære mere

– tilbyde en alsidig undervisning, der vægter både teoretisk viden, praktiske færdigheder og kreativitet

– arbejde på at give alle elever solide, grundlæggende færdigheder gennem hele skoleforløbet

– fortsat udvikle pædagogernes/lærernes professionalisme

Vi

– arbejder efter læseplaner

– praktiserer differentieret undervisning

– udfordrer eleverne fagligt

– stiller forventninger om at eleverne møder velforberedte og undervisningsparate

– holder jævnlige samtaler med det enkelte hjem

– foretager diagnostiske test når det skønnes nødvendigt, og handler derefter

– giver specialundervisning til de elever der har behov for det

– giver daglig læsetræning fra 0.-5. kl.

– afholder folkeskolens afgangsprøve i 9. kl. og folkeskolens 10. kl. prøve i 10. kl.

– samarbejder i klasseteam og fagteam

– anerkender lærernes metodefrihed til at tilrettelægge den optimale undervisning

– giver lærere og pædagoger efteruddannelse

Vi prioriterer en respektfuld omgangsform og tone.

Vi

– anerkender og værdsætter forskellighed

– tager udgangspunkt i det enkelte menneske og vise interesse for det

– ser muligheder og tro på udvikling

– lægger vægt på en ordentlig og respektfuld omgangsform

– møder hinanden ligeværdigt

Vi

– møder eleven, der hvor eleven er

– giver medansvar og medbestemmelse

– lægger vægt på at være gode rollemodeller

– giver plads til, at den enkelte kan udvikle sig

– viser omsorg og rettidig omhu

– skaber rum for dialog i konfliktsituationer

– optager elever til nye klasser i den rækkefølge de bliver meldt ind

– informerer nye elever og deres forældre grundigt om skolen for at sikre, at der bliver truffet det rigtige skolevalg

Vi synes det er værdifuldt at bevare og udvikle det gode fællesskab

Vi vil

– have fokus på fællesskabets værdier

– have fokus på værdien af et fællesskab

– værdsætte forskellighed

– arbejde for det der er til gavn for fællesskabet

– vægte frihed under ansvar – give eleverne ansvar passende til deres udvikling

Vi tilstræbe at

– skabe trygge rammer som fællesskabet kan udfolde sig i

– indgå i gode relationer med hinanden

– hjælpe eleven med at indgå i fællesskabet

– lære eleverne at agere i forskellige sociale rum

– lave arrangementer på tværs af klasser og alder

– samarbejde om at udvikle fællesskabet

– bestræbe os på at være gode rollemodeller

– afholde mindst fire lejrskoler i løbet af hele skoleforløbet

– tilskynde til at der oprettes klasseforældreråd, der kan stå for sociale arrangementer

Vi værdsætter et bredt og forpligtende samarbejde

Vi tilstræber at

– udvikle og anvende gode samarbejdsmetoder med vægt på ligeværdig dialog

– arbejde for et godt samarbejde med elever og forældre

– arbejde for et godt samarbejde i de forskellige lærerteam, faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere

Vi

– sørger for grundig information

– lytter til hinanden

– taler klart og respektfuldt om og med hinanden

– laver arrangementer med klasserne og deres forældre

– afholder forældremøder og samarbejdsmøder (skole/hjemsamtaler)

– tilbyder hjemmebesøg i 1. kl.

– tilbyder familier indsatsmøder i særlige tilfælde

– samarbejder med eleverne gennem elevråd (0.-9. kl.) og husråd (10. kl.)

– giver de ældste elever udvidet uddannelses- og erhvervsvejledning

– stiller forventninger til forældrene om konstruktiv medvirken til samarbejde

– samarbejder i lærerteam og faggrupper

– arbejder med kollegial udvikling

– vægter det sociale liv i medarbejderkollegiet højt – samarbejder med kommunen, bl.a. via SSP, PPR og læsekonsulent

– intensiverer samarbejdet, når det skønnes nødvendigt

Vores Sponsorer

Opslagstavle

Her kan du læse praktisk nyt fra skolen

Følg med på Facebook

Her kan du se seneste nyt fra skolens Facebook side

Gør som mange andre elever

Bliv en del af fællesskabet på Haderslev Realskole

MELD DIG IND NU
Gå til toppen